Pakiet dwóch szkoleń dla notariuszy oraz doradców restrukturyzacyjnych

(0 Opini)
Netto: 812.20zł
Brutto: 999.00zł
Produkty (7) (1)

Czynności notarialne z udziałem syndyka masy upadłości, zarządcy masy sanacyjnej oraz dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

10 września 2021 r.

Forma: szkolenie online na platformie MS TEAMS

Organizator: Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego; praktykszkolenia.pl

Termin: 10 września 2021r., godz. 9.00 – 15.00
Forma: szkolenie online

Przedmiot szkolenia

Ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma istotne znaczenie dla zarządu majątkiem dłużnika (strony czynności notarialnej). Celem szkolenia jest przedstawienie zasad zarządu majątkiem dłużnika na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz omówienie  skutków złożenia wniosku, a następnie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości dla czynności notarialnych. Szkolenie ma charakter praktyczny. Przewidziane jest omówienie fragmentów aktów notarialnych odnoszących się do oznaczenia strony aktu notarialnego (syndyka, dłużnika w restrukturyzacji, zarządcy) oraz wymogów ważnego dokonania czynności przez te podmioty.

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla notariuszy jak i dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto do adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów notarialnych, adwokackich i radcowskich.

Prelegenci

Anna Hrycaj – Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

Przemysław Biernacki – Notariusz w Koszalinie, Przewodniczący Wydziału II – Korporacyjnego Polskiego Instytutu Notarialnego.

PROGRAM

Część I

Czynności notarialne z udziałem zarządcy masy sanacyjnej oraz dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

I.Uwagi wprowadzające o postępowaniach restrukturyzacyjnych

1.Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

1.1.Postępowanie o zatwierdzenie układu

1.2.Pozostałe postępowania (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne)

1.3.Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – szczególne rozwiązanie przyjęte w związku z COVID-19.

2.Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

2.1.Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

2.2.Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

2.2.1.Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do osoby dłużnika

2.2.2.Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do majątku dłużnika

2.2.2.1.Powstanie masy układowej i masy sanacyjnej

2.2.2.2.Zarząd majątkiem

2.2.2.3.Zakaz obciążania majątku dłużnika po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

3.Organy postępowań restrukturyzacyjnych

3.1.Organy sądowe – sąd i sędzia-komisarz

3.2.Organy pozasądowe – nadzorca i zarządca

II.Informacje o stronie czynności notarialnej istotne z punktu widzenia postępowania restrukturyzacyjnego

III.Akt notarialny z udziałem dłużnika, wobec którego jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne

1.Dłużnik, który prowadzi postępowanie o zatwierdzenie układu

2.Dłużnik, który złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

3.Dłużnik, wobec którego otwarto przyspieszone postępowanie układowe albo postępowanie układowe i ustanowiono nadzorcę sądowego

4.Dłużnik, któremu odebrano zarząd własny i ustanowiono zarządcę

5.Dłużnik, któremu w postępowaniu sanacyjnym pozostawiono albo przywrócono zarząd własny majątkiem

IV.Akt notarialny z udziałem małżonka dłużnika, wobec którego jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne

V.Szczególne skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla spadków, do których powołany jest dłużnik

VI.Bezskuteczność i zaskarżanie czynności prawnych dłużnika w postępowaniu sanacyjnym

VII.Reprezentacja dłużnika oraz konieczne zgody na dokonywanie czynności prawnych przez dłużnika w trakcie wykonywania układu

Część II

Czynności notarialne z udziałem syndyka

1.Zabezpieczenie majątku dłużnika po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości i czynności z udziałem dłużnika albo zarządcy przymusowego

2.Skutki ogłoszenia upadłości, w tym skutki ogłoszenia upadłości dla pełnomocnictw udzielonych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości

3.Likwidacja masy upadłości

4.Sprzedaż upadłościowa i czynności z udziałem syndyka masy upadłości

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA     CZYNNOŚCI NOTARIALNE Z UDZIAŁEM SYNDYKA/ZARZĄDCY DEWELOPERA      ZMIANY W UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJI DEWELOPERÓW

11 września 2021 r.

Forma: szkolenie online na platformie MS TEAMS

Organizator: Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego; praktykszkolenia.pl

Termin: 11 września 2021r., godz. 9.00 – 16.00
Forma: szkolenie online 

Prelegenci

dr Małgorzata Muszalska –Doktor nauk prawnych, notariusz w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Rady Izby Notarialnej w Poznaniu, członek Rady Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, członek centrum naukowego Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego.

Piotr Zimmerman – Radca prawny, specjalizujący się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. Prowadzi działalność dydaktyczną. Wykłada prawo upadłościowe i naprawcze na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uczelni Łazarskiego. Prowadził szkolenia dla syndyków, zarządców i nadzorców sądowych, aplikantów sądowych, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i w Szczecinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Najwyższej Izby Kontroli, BCC, BGŻ, PKO BP i innych. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek.  Jest autorem czterech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” oraz jednym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6.” Publikacje mecenasa Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygodników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

PROGRAM

Dr Małgorzata Muszalska

Część I

 1. Porównanie zakresu podmiotowego ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 2011 roku (Ustawa 1 ) oraz ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z 2021 roku (Ustawa 2)
 2. Porównanie zakresu przedmiotowego Ustawy 1 i Ustawy 2
 3. Główne kierunki zmian ustawowych, poza zmianą zakresu podmiotowego            i przedmiotowego wymienionych ustaw

Cześć II

 1. Rodzaje umów zawieranych w świetle Ustawy 1 i Ustawy 2
 2. Obowiązki zbywców przed zawarciem umowy, zgodnie z Ustawą 2
 3. Treść umów zawieranych na podstawie Ustawy 2, kary umowne, odsetki oraz prawo odstąpienia od umowy

Część III

 1. Rachunki powiernicze, zasady wpłat i wypłat środków, rola banków i Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego oraz rola notariusza
 2. Zasady i tryb dokonywania odbioru przedmiotu umowy oraz zmiany zakresu odpowiedzialności stron

Doradca restrukturyzacyjny Piotr Zimmerman

Część IV                            

 1. Czynności notarialne z udziałem dewelopera w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 2. Czynności notarialne z udziałem zarządcy dewelopera w postępowaniu sanacyjnym
 3. Sprzedaż nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, z zachowaniem ciążących na niej ograniczonych praw rzeczowych, na rzecz przedsiębiorcy, który przejąłby zobowiązania wobec nabywców i zobowiązałby się do kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 4. Czynności notarialne z udziałem syndyka
 5. Sprzedaż przez syndyka nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, przedsiębiorcy, który zobowiąże się do kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Część V

 1. Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym deweloperów wprowadzone ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z 2021 roku (Ustawa 2)
 2. Zmiany w postępowaniu upadłościowym deweloperów wprowadzone ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z 2021 roku (Ustawa 2)

 

 

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24, prosimy o kontakt:

kontakt@praktykszkolenia.pl

Kod rabatowy prosimy wpisać w koszyku przed dokonaniem wpłaty (pole: kod kuponu), cena zostanie skorygowana automatycznie.

Regulamin szkolenia (zobacz)

 

Informacje

 • Produkty 1
 • Quizy 0
 • Studenci 0
 • Certyfikat Nie
 • Oceny Tak

Opinie

Średnia ocena

0
0 ocen

Szczegółowa ocena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Netto: 812.20zł
Brutto: 999.00zł

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Zarejestruj
Zapomniałeś hasło? Wprowadź email. Otrzymasz od nas email z linkiem do utworzenia nowego hasła.